Kalp Merkezi

Kalp Merkezi

İlimizde özel hastaneler içinde ilk ve tek  olan Kalp merkezimiz, tam bir ekip anlayışı ve uyumu içerisinde  hem Isparta halkının hem de bölge haklının taleplerine cevap vermektedir. Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Kliniği’nde uzman ve deneyimli bir ekiple Koroner Anjiyo, Stent, Balon yerleştirmesi, koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, aort cerrahisi ve anevrizma, konjenital kalp ameliyatları ve periferik damar ameliyatları  7 gün ve 24 saat  başarıyla yapılmaktadır.

Kardiyoloji

 

Kalp Merkezi bünyemizde bulunan Kardiyoloji Bölümü’müz kalp damar hastalıklarının her alanında tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür.

Kardiyoloji bünyesinde bir koroner bakım ünitesi, katater ve anjiyografi hastalarının takip edildiği anjiyo gözlem ünitesi, kardiyoloji servisi, kardiyoloji poliklinikleri, girişimsel olmayan tetkiklerin (ekg, efor testi, ritim ve tansiyon holter) yapıldığı poliklinik laboratuvarı, koroner anjiyografi, sağ kalp kateterizasyonu, periferik anjiyografi (renal, karotis, serebral, alt ve üst ekstremite), elektrofizyoloji ve ablasyon işlemlerinin yapıldığı koroner anjiyografi laboratuvarı bulunmaktadır.

Kardiyoloji Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

Kalp Krizi

Koroner Yetmezliği

Kalp Yetmezliği

Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları

Kalp Kapak Hastalıkları

Periferik Damar Hastalıkları

Aort Damarı Hastalıkları

Hipertansiyon

Hiperkolesterolemi

Doğumsal Kalp Hastalıkları

Hastalık Risk ve Taraması,

 

Kateter ve Koroner Anjiyografi Laboratuvarı ;

Kardiyak kateterizasyon:

Ventriküler fonksiyon, koroner arterler ve koroner balon/stent için fotografların ve hareketli görüntülerin alındığı bir tetkik olup gerektiğinde tespit edilen darlıkların girişimsel olarak giderilmesinde kullanılır.

Koroner anjiyografi genellikle koroner kalp hastalığı hakkında güçlü klinik şüphe olduğunda veya anormal efor testi gibi nonınvazıv değerlendirme nedeni ile yapılır. Amaç koroner darlığının yayılımı ve ciddiyetinin saptanması ve uygulanacak tedavi seçeneğinin (balon/stent, by-pass, medikal tedavi) belirlenmesidir.

Akut miyokard enfaktüsüne (kalp krizi) 7 gün 24 saat acil müdahale ile damarın açılması (Primer PCI) işlemi hastanemizde uygulanmaktadır.

 

Bu laboratuvarda koroner anjiyografi haricinde;

-Periferik (böbrek,beyin ve şah damarı gibi) damar hastalıklarının tanı ve tedavisi (balon/stent) yapılmaktadır.

-Ayrıca geçici, kalıcı kalp pili ve ICD (hayat kurtaran şok cihazı) cihazı takılması.

-Bazı kalp yetmezliği hastalarında üç odacıklı kalp pili (CRT) takılması.

-Doğumsal kalp hastalıklarının (kalpte delik bulunması gibi) tanı ve tedavisi,

-Elektrofizyolojik çalışma ve Ablasyon (ritim bozukluklarının kalıcı olarak önlenmesi) yapılmaktadır.

 

Ekokardiyografi ;

Kalbin pompa fonksiyonunun durumu, kapakların yapısı ve kalbin yapısal anormallikleri hakkında bilgi vererek kolay bir şekilde kalp yetmezliği, kalp kapak darlığı veya yetmezliği, kalp büyümesi, kalpte doğuştan delik varlığı, aort genişlemesi, kalp içinde pıhtı varlığını tespit ederiz.

 

Efor Testi;

Yürüme bandında belli hızlarda ve yokuşta seri olarak kalp grafisinin çekilmesi ile damar tıkanıklığının tespitinde kullanılır. İstirahat anında çekilen kalp grafisinde tespit edilemeyen anormallikler gözlenir.

 

Ritim Holter ;

Kalp atışlarının 24 saat taşınan bir alet ile kaydedilip daha sonra bir bilgisayar ortamında değerlendirilmesidir. Bu cihaz sayesinde kalp grafisinde gözükmeyen çarpıntı atakları ve kalp duraklamaları gözlenir. Bu sayede çarpıntı şikayetlerinin ve bayılmanın nedeni ortaya çıkar.

 

Tansiyon Holter ;

24 saat süre ile hastanın üzerine takılarak her 15 veya 30 dakikada bir tansiyon ölçümü yapıp kayıt eden cihazdır. Böylelikle hastane ortamında yükselen yalancı tansiyon yükseklikleri, ani yükselen ve ani düşen tansiyon atakları olan hastaların tanısında ve ilaç tedavisine yanıtı izlemek için kullanılır.

 

Elektrofizyolojik Çalışma ve Ablasyon ;

Elektrofizyolojik çalışmanın uygulanması sırasında kateterler kalp boşluklarına yerleştirilir ve kalpte değişik noktalardan kayıt alınır veya anormal ritmi oluşturmak için uyarı verilir. Eğer anormal bir ritm veya kalbin normal ileti sistemi dışında bir yol tespit edilir ise ablasyon yöntemi ile bu ileti yok edilebilir.

 

 


BU BİRİMDE GÖREVLİ HEKİMLERİMİZ

Kalp Damar Cerrahisi

Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde uzman ve deneyimli bir ekiple Klinik’te koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, aort cerrahisi ve anevrizma, konjenital kalp ameliyatları ve periferik damar ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Bölgemizdeki sayılı merkezlerden biri olan kliniğimiz çok kısa zamanda adını duyurmuş yapmış olduğu operasyonlarla da hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte.

Kardiyovasküler ameliyatlar için ayrılan 2 ameliyathanenin yanı sıra Kardiyolojik Tanı Bölümü’nde EKG, Holter, EKO, Eforlu EKG gibi cihazlarla teşhis olanağı sağlanmaktadır. Koroner anjiografi, anjioplasti, stent, pace-maker gibi işlemlerin yapılabileceği Girişimsel Kardiyoloji Bölümü, yoğun bakım ve ameliyathaneler ile doğrudan bağlantılı olarak çalışmaktadır.

Koroner Bypass Cerrahisi

Kalbin kendi damarlarındaki (koroner arterler) daralmanın ilerisine, vücudun başka yerlerinden alınan damarlarla damar köprüleri oluşturma işlemine “koroner by-pass ameliyatı” denir. Darlık olan damarda azalmış olan kan akımı, tekrar normal düzeye çıkarılmaktadır.

Kalp Kapak Ameliyatları

Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört adet kapak vardır. Son yıllarda yapay kapak teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde kalp kapak ameliyatlarında etkin ve kalıcı cerrahi tedavi olanakları geliştirilmiştir.

Aort Cerrahisi ve Anevrizmalar

Anevrizma, bir atardamarın duvarındaki anormal balonlaşmadır. Atardamarlar, oksijenli kanı kalpten vücudun diğer kısımlarına taşıyan damarlardır. Yeteri kadar genişleyen bir anevrizma, vücutta genellikle ölümcül olan kanamalara neden olacak şekilde patlayabilir.

Periferik Damar Hastalıkları

Periferik arter hastalığı, genellikle bacak arterlerinin aterosklerotik hastalığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. 35 yaş altındaki hastalarda bacaklardaki kronik oklüzif hastalığın başta gelen nedeni aterosklerozis obliteranstır.

Damar hastalıkları

Atardamar (arter) hastalıkları, toplardamar (venöz hastalıklar) ve lenfatik sistem hastalıkları (çok ince, besin taşımaya yardımcı damarlar) olarak 3 grupta incelenir.


BU BİRİMDE GÖREVLİ HEKİMLERİMİZ

Opr. Dr. Mustafa Bildiler

Kalp ve Damar Cerrahisi

Opr. Dr. İlyas Kultayev

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım

Meddem Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım bölümümüzde; kalp – damar ve göğüs cerrahisi ameliyatları sonrasındaki erken dönemde hastalarımızın iyileşme sürecini hızlandıran kritik hastalarımızın bakım ve tedavisini gerçekleştirerek hizmet veriyoruz.

Cerrahi işlemler süresince ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler nedeniyle, yoğun bakım ünitesinde gözlem, ameliyat sonrası bakımın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yoğun bakım ünitemizde; kalp ve damar ile göğüs cerrahımız, anesteziyolog, yoğun bakım uzmanlarımız, fizyoterapistler ve yoğun bakım hemşirelerimizden oluşan ekibimiz tarafından hastalarımızın gerekli takip ve tedavi planlamasını yapıyoruz.

Kalp sintigrafisi, Koroner Arter Hastalığı’nın tanısında kullanılan Nükleer Tıp yönteminin ismidir. Bu yöntemde, hastaya damar yolu ile verilen düşük doz radyoaktif bir maddenin kan akımı yoluyla kalp damarlarına ve oradan kalp kasına ulaşması sonrası, maddenin kalp kasındaki tutulumunun gama kamera adındaki özel cihaz yardımıyla görüntülenmesi sağlanır. Kalbin az kanlanan, kriz geçirme riski taşıyan, kansız kalan ya da kalp krizi (myokard infarktüsü) sonrasında ölen dokuları saptanır