ŞİRKET TÜRÜ : A.Ş
MERSİS : 0811-0479-5180-0015
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : ISPARTA
TİCARET SİCİL NUMARASI: 7385- ODA SİCİL NO: 9105
TİCARET ÜNVANI: MEDDEM SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI: 11.100.000 TL
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI: 11.100.000 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI:
ŞİRKET TESCİL TARİHİ: 
VERGİ DAİRESİ: KAYMAKKAPI
VERGİ NUMARASI: 8110479518
SEKTÖR:SAĞLIK
İLETİŞİM BİLGİLERİ:Telefon: 02462327799 – Fax:02462233511 – Web Adresi :www.meddem.com.tr
KEP ADRESİ: meddemsaglik@hs05.kep.tr

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İsim Soyisim : İBRAHİM KAPANCI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İsim Soyisim : SEMA KAPANCI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İsim Soyisim : MUSTAFA BAŞER

Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Mahmutbey Mah. 2416. Sok. İstoç E2 Blok

Aktem Plaza No:4 K:8 D:58

Bağcılar – İSTANBUL

Telefon  : 0212 433 83 00
Faks       : 0212 433 83 03

Toplantı Tutanakları

Çağrılar

MEDDEM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET AŞ (ÖZEL MEDDEM HASTANESİ)

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı 10. maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.  Bu formda Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Meddem Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. AŞ (Meddem, Hastane veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Meddem Hastanesi ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Hastane içerisindeki hizmet birimleri, hasta görüşmeleri, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, yetkili/resmi kurum kuruluşlar, özel ve resmi tüm sağlık kişi, kurum, kuruluşları, sigorta şirketleri ve diğer ilgili üçüncü kişi/kurumlardan, doğrudan satış ekipleri, internet sitesi, çağrı merkezi, kapalı devre kamera sistemi ve diğer tüm fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar/kanallar vasıtasıyla bizzat tarafınızca ve/veya bilginiz dâhilinde gönderilen/sağlanan/doldurulmuş formlar, belgeler, sözlü/yazılı beyanlar, poliçeler, muvafakat nameler, özgeçmiş, kimlik-pasaport-sürücü belgeniz, elektronik posta, ses/görüntü kayıtlarından, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardan takibi, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle, yazılı, sözlü veya elektronik toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmakta, hem dijital hem de fiziki (kağıt) ortamda saklanmakta ve işlenmektedir.

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, muayene, teşhis ve tedavi ya da eğitim hizmetlerinin, sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, sağlık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, iş mevzuatı, vergi mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuattaki gerekliliklerin sağlanması, kamu otoriteleri ile yargı organlarınca öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, genel güvenlik ve iş güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere çeşitli mevzuat kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, personel eğitim ve disiplin, pazar araştırması, pazarlama ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak hastalarımız ve hasta yakınları ile iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, Şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilmektedir.

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; başta Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığının mevzuatları olmak üzere, faaliyetlerimizle ilgili diğer bütün mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vb. ilgili bakanlıklar, diğer kamu otoriteleri ile yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına,  yurt içinde ve yurt dışında bulunan Meddem iş-çözüm ortaklarına, şirket hissedarlarına, tedarikçilerine, mevzuatın izin/yetki verdiği hallerde işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişilere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5) Veri işleme süresi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Üniversitemizin ve Üniversitemize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, başta sağlık bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumu mevzuatı olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek, aksine bir düzenleme olmadığı sürece azami 20 yıl süre ile saklanacak ve işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

6) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize/hastanemize iletmeniz durumunda şirketimiz/hastanemiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Bankamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize/hastanemize iletebilirsiniz. 6698 sayılı Kanununun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı Başvuru Formunu, kimliğinizi tespit edici belgeler ile;

a– Elden (şahsen),

b- Noter aracılığıyla,

Çünür Mah. 179. Cad. No.172 Merkez/ISPARTA adresine veya

c-  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak meddemsaglik@hs05.kep.tr adresine

d-  Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-posta ile kvkk@meddem.com.tr adresine

iletebilirsiniz.

 

Kurum Bilgileri
Meddem Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Anonim Şirketi

(Özel Meddem Hastanesi)

Adres: Çünür Mah. 109. Cad. No. 172 Merkez ISPARTA
Telefon: 444 59 17
Faks: 02462233511